Vedtægter

Vedtægter for ARKEN Museum for Moderne Kunst

 

§ 1
ARKEN Museum for Moderne Kunst er en selvejende institution, beliggende i Strandparken, Ishøj. Museet er et statsanerkendt museum.

 

§ 2
Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for en sikring af Danmarks kulturarv og belyse billedkunstens historie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner.


Stk. 2. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen, samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger.


Stk. 3.  Museet skal afspejle nutidskunsten og de væsentlige kunstudtryk, der danner forudsætning herfor i de seneste årtier.


Det er museets opgave at integrere den danske billedkunst i nordisk og international sammenhæng.


Museet skal kunne vise og belyse billedkunsten både gennem sine samlinger og gennem skiftende udstillinger.


Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde.


Stk. 4.  Museet arbejder i et nationalt og internationalt perspektiv og skal placere sig som en væsentlig regional kulturfaktor.


Stk. 5.  Museet skal til enhver tid opfylde vilkårene i lov om museer for at kunne opnå og bevare statstilskud efter loven.


Stk. 6. Museet er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelse til samarbejde og gensidig bistand.


Museet samarbejder med andre museer inden for fælles arbejdsområder.


Museet indberetter løbende sin indsamling til det centrale register over kunstværker.


Museet følger museumsverdenens fælles standarder og normer for museumsvirksomhed efter nærmere retningslinier fra Kulturarvsstyrelsen.

 

§ 3
Museets øverste myndighed er bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for museets drift.


Museets virksomhed er underlagt gældende museumslov og tilhørende ministerielle bekendtgørelser.


Stk. 2. Bestyrelsen udpeges således:
2 medlemmer udpeges af Ishøj Byråd.
1 medlem udpeges af Dansk Industri.
1 medlem udpeges af Landsorganisationen i Danmark.
1 medlem udpeges af kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden.
1 medlem udpeges af Det Kgl. Danske Kunstakademi.
1 medlem udpeges af Roskilde Universitetscenter.


Stk. 3.  Ved midlertidigt forfald eller afgang i valgperioden vælger den udpegende organisation et nyt medlem for den resterende valgperiode.


Stk. 4.  Bestyrelsens medlemmer udpeges for 4 år ad gangen.


Stk. 5.  Medarbejderne ved museet har ret til at vælge to af sin midte til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Det afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt medarbejderne, om der skal vælges to medarbejderrepræsentanter. Såfremt der vælges medarbejderrepræsentanter, gælder valget for samme periode, som for bestyrelsen. Nyvalg skal finde sted så betids, at medarbejderrepræsentanterne kan nå at tiltræde sammen med den nyvalgte bestyrelse. Genvalg kan finde sted.

 

§ 4
Bestyrelsen vælger formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.


Stk. 2.  Bestyrelsen afholder ordinært møde én gang i kvartalet.  Møderne indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden for mødet.


Stk. 3. Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes efter beslutning af bestyrelsen, dennes formand, samt efter begæring af et af medlemmerne. Ekstraordinære møder indkaldes af formanden og med 14 dages varsel. Bestyrelsen kan dog indkaldes med kortere varsel, når der er behov herfor. Ekstraordinære møder indkaldes med angivelse af dagsorden for mødet.

 

§ 5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 6
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for museets virksomhed.


Stk. 2.  Museet skal have et personale, der i omfang og sammensætning står i rimeligt forhold til museets størrelse, økonomi, ansvarsområde og arbejdsplan.


Bestyrelsen skal til at forestå museets daglige drift ansætte en direktør i en heltidsstilling.


Museets direktør skal have en relevant museumsfaglig baggrund. Museet skal have faguddannet personale, der modsvarer museets hovedansvarsområde.


Stk. 3.  Museets direktør har, inden for det af bestyrelsen vedtagne budget og de af bestyrelsen fastsatte forskrifter for museets drift, det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed og personale.


Det påhviler bestyrelsen at holde Kulturarvsstyrelsen underrettet til enhver tid om hvem der varetager den daglige ledelse af museet.


Stk. 4.  Museets direktør kan ikke være medlem af bestyrelsen, men fungerer som bestyrelsens sekretær.


Stk. 5.  Museets øvrige personale ansættes og afskediges af museets direktør indenfor rammerne af de godkendte forskrifter og budgetter.

 

§ 7
Museets regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Museet skal årligt udarbejde forslag til budget med tilhørende budgetkommentarer efter retningslinier fastsat af Kulturarvsstyrelsen.


Stk. 3. Budgettet skal indsendes til Kulturarvsstyrelsen inden den 31. januar i budgetåret.

 

§ 8
Museet tegnes af bestyrelsens formand i forening med eet medlem af bestyrelsen.  Bestyrelsen kan meddele prokura til museumsdirektøren.


Museet aflægger regnskab i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven. Regnskabet opstilles tillige i overensstemmelse med den af Kulturarvsstyrelsen udarbejdede vejledende kontoplan.


Museets direktør er ansvarlig for forvaltningen af museets indtægter og udgifter. Indenfor det godkendte budget med tilhørende kommentarer har museets direktør dispositionsret. Museets direktør eller den dertil bemyndigede, skal godkende udgifts- og indtægtsbilag.


Stk. 2. Årsregnskabet skal afgives efter retningslinier fastsat af Kulturarvsstyrelsen.


Stk. 3. Regnskabet skal være påtegnet af museets samlede bestyrelse, museets daglige direktør og af museets revision.


Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor efter bestyrelsens valg.


Revisionspåtegningen skal angive, at revisionen er udført i overensstemmelse med den af Kulturministeriet fastsatte revisionsinstruks for museer, der modtager statstilskud efter museumsloven.


Stk. 4. Museets direktør skal årligt udarbejde en beretning efter retningslinier fra Kulturarvsstyrelsen. Beretningen skal godkendes af bestyrelsen.


Stk. 5. Museet indsender årligt regnskab og beretning til Kulturarvsstyrelsen til godkendelse inden 15. juni det efterfølgende år.


Stk. 6.  Et eventuelt driftsoverskud anvendes til museets formål.


Stk. 7. Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af museets formue.


Væsentlig nedbringelse af museets formue kan kun ske med tilslutning fra Kulturarvsstyrelsen.


Ejer museet fast ejendom, skal der tinglyses deklaration om at der ikke kan disponeres over ejendommen ved pantsætning eller salg uden samtykke fra Kulturarvsstyrelsen.

 

§ 9
Udskillelse og kassation af genstande fra samlingerne til andre end statslige og statsstøttede museer kan kun ske efter godkendelse fra Kulturarvsstyrelsen.


Stk. 2. Deponering af genstande til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter forelæggelse for Kulturarvsstyrelsen.


Genstande eller samlinger, der er behæftet med klausuler, må ikke modtages uden forelæggelse for Kulturarvsstyrelsen.


Museet skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, tyveri og hærværk.


Skade på samlingerne samt tyveri fra samlingerne skal snarest indberettes til Kulturarvsstyrelsen.

 

§ 10
Museet skal være tilgængeligt for offentligheden på forud bekendtgjorte åbningstider, og åbningstidens omfang skal stå i rimeligt forhold til museets størrelse.


Ud over museets udstillinger er dets samlinger, herunder registre, arkiver, magasinerede genstande mv. offentligt tilgængelige efter forudgående aftale.


Museet skal vederlagsfrit give adgang til skoleelever, der besøger museet som led i undervisningen, men kan kræve at sådanne besøg forudanmeldes og eventuelt begrænses til en nærmere fastsat del af museets åbningstid.

 

§ 11
Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst 5 bestyrelsesmedlemmer stemmer for ændringsforslaget.


Forslag til ændring af museets ansvarsområde skal forelægges for Kulturarvsstyrelsen til udtalelse, inden der træffes beslutning herom.


Stk. 2.  Museets vedtægter såvel som senere ændringer heri skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen.


Stk. 3.  Museets virksomhed, herunder samlingernes konserverings- og registreringsmæssige tilstand og opbevaringsforhold, er undergivet tilsyn af Kulturarvsstyrelsen.


Stk. 4. Samlingerne er underlagt faglig revision i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer.

 

§ 12
Beslutning om opløsning af museet kræver, at mindst 5 bestyrelsesmedlemmer stemmer for.


Museets opløsning skal endvidere godkendes af kulturministeren.


Stk. 2. Hvis museet må ophøre, afgør kulturministeren, hvorledes der skal forholdes med museets samlinger.


Stk. 3. I tilfælde af museets ophør skal nettoformuen overgå til et af kulturministeren godkendt formål.

 

§ 13
Disse vedtægter træder i kraft den 1. januar 2007.


Stk. 2. Vedtægternes § 3, stk. 2. træder i kraft 1. april 2007.

Arken
Tlf: 43 54 02 22
Skovvej 100
2635 Ishøj
Åbningstider
Tirsdag-søndag: 10-17
Onsdag: 10-21
Mandag: Lukket
Entrépriser
Voksne: 95 kr.
Grupper (mindst 10): 80 kr.
Pensionister: 95 kr.
Studerende: 75 kr.
Børn under 18: Gratis
KLUB ARKEN: Gratis